divendres, 19 d’agost del 2011

MISSATGES I SMS A LES FAMÍLIES/MENSAJES SMS Y E-MAILS A LAS FAMILIAS/ FREE SMS AND E-MAIL REMINDERS


EXPLICACIÓ DE LA CODIFICACIÓ QUE UTILITZA EL XESTIB (programa de gestión de l’IES BENDINAT) A L’ENVIAMENT DELS MISSATGES DE MÒBILS I/O E-MAIL A LES FAMILIES.

Cada setmana, s’envia als pares/mares o tutors legals que ho han sol·licitat el resum de faltes d’assistència, puntualitat i sancions dels alumnes a través d’un missatge al móvil i/o e-mail.
La codificació emprada és la següent:
FAJ: Faltes d'assistència justificades
FANJ: Faltes d’assistència no justificades
PJ: Faltes de puntualitat justificades
PNJ: Faltes de puntualitat no justificades
FDJ: Faltes per dia justificades
FDNJ: Faltes per dia no justificades
PDJ: Faltes de puntualitat per dia justificades
PDNJ: Faltes de puntualitat per dia no justificades.
SAN: Sancions

EXPLICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN QUE UTILIZA EL XESTIB (programa de gestión del IES BENDINAT) EN EL ENVÍO DE MENSAJES DE MÓVIL I/O E-MAIL A LAS FAMILIAS.

Cada semana, se envía a los padres/ madres o tutores legales que lo han solicitado el resumen de faltas de asistencia, puntualidad y sanciones de los alumnos a través de un mensaje de móvil o/y de correo electrónico (e-mail).
La codificación utilizada es la siguiente:
FAJ: Faltas de asistencia justificadas
FANJ: Faltas de asistencia no justificadas
PJ: Faltas de puntualidad justificadas
PNJ: Faltas de puntualidad no justificadas
FDJ: Faltas por día justificadas
FDNJ: Faltas por día no justificadas
PDJ: Faltas de puntualidad por día justificadas
PDNJ: Faltas de puntualidad por día no justificados.
SAN: Sanciones

KEY TO THE CODE USED BY THE XESTIB (COMPUTER PROGRAM OF THE SCHOOL) FOR TEXT MESSAGES AND EMAILS TO FAMILIES.

Each week those parents or guardians who have requested it will receive a summary of absence, lateness and detention of their children by text message or email.
The code used is as follows:
FAJ: Justified absence
FANJ: Non justified absence
PJ: Justified lateness
PNJ: Non justified lateness
FDJ: Justified absence per day
FDNJ: Non justified absence per day
PDJ: Justified lateness per day
PDNJ: Non Justified lateness per day
SAN: Detention

Si desitja gaudir del servei (gratuit) o té cap dubte, poseu-vos en contacte amb el centre/ Si desea disfrutar del servivio ( gratuito) o tiene alguna duda al respecto, póngase en contacto con el centro/If you wish to make use of this service (free) or need more information contact the school.
Institut d’Educació Secundària BENDINAT
C/ Arquitecte Francesc Cases 13, 07181 – Bendinat ( Calvià)
Tel. 971402565 Fax 971402606

http://www.iesbendinat.net/ iesbendinat@educacio.caib.es
SALUTACIONS CORDIALS/ SALUDOS CORDIALES/ BEST WISHES
Observaciones: Debido a recortes presupuestarios de la Conselleria, desde febrero  de 2010 los mensajes de faltas serán enviados preferentemente a través de e-mail. En el caso de que deseen recibir los mensajes de faltas por este medio, les rogamos nos comuniquen su dirección electrónica si no lo han hecho. Sus datos serán tratados según la ley de protección de datos